SL2014 – rozliczanie, monitoring, dokumentowanie oraz kwalifikowalność w projektach EFS

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

25.06.2020

Termin

9:30 - 14:30

Czas

On-line

Forma

297 zł

za osobę + VAT

Szkolenie dedykowane osobom zainteresowanym uaktualnieniem i wzbogaceniem wiedzy z zakresu rozliczania projektów EFS w systemie SL2014. W ramach szkolenia poruszone zostaną m.in. zagadnienia takie jak:, monitoring wskaźników i uczestników oraz kwalifikowalność i dokumentowanie wydatków.

Profil uczestnika

 • pracownicy beneficjentów programów POWER i RPO;
 • pracownicy Instytucji Pośredniczących i Zarządzających rozliczających i kontrolujących projekty.

Korzyści dla uczestników

 • Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak kwalifikować  i rozliczać wydatki w systemie SL2014, w tym w okresie pandemii tj. zawieszenia/zwolnienia tempa realizacji zadań;
 • jak monitorować i dokumentować wskaźniki oraz uczestników.

Program szkolenia

Podstawy prawne unijne i krajowe

Aktualne wytyczne powiązane z rozliczaniem projektów i najważniejsze zmiany dopuszczalne w okresie pandemii:

 • wytyczne w poszczególnych obszarach wsparcia;
 • wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 – najważniejsze wymogi, w tym w zakresie badania kompetencji i kwalifikacji

Wymogi w zakresie rozliczania projektu wynikające z umowy o dofinansowanie

Wprowadzenie do sytemu teleinformatycznego SL2014 i jego funkcjonalność

Nadawanie i cofanie uprawnień

Wyjaśnienie poszczególnych zakładek wniosku o płatność w systemie teleinformatycznym SL2014 ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej

Aspekty finansowe:

 • wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków;
 • zasady opisywania dokumentów;
 • postępowanie w przypadku wydatków niekwalifikowanych – działania korygujące i korekty.

Przerwa

Kwalifikowalność wydatków w ramach EFS – najważniejsze zapisy związane z rozliczaniem

Przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych

Przykładowe wydatki niekwalifikowane

Koszty pośrednie i sposób ich rozliczania

Wybór wykonawców – sposób dokumentowania wg aktualnych wymogów

Rozliczanie projektów z kwotami ryczałtowymi – szczegółowe omówienie

Rozliczanie wkładu własnego

Rozliczanie dochodu

Rozliczanie projektów z pomocą de minimis i/lub pomocą publiczną

Rozliczanie odpłatności wnoszonej przez uczestników

Rozliczanie projektów partnerskich

Przerwa

Szczegółowe zasady obliczania wskaźników oraz sposób ich dokumentowania do celów kontroli projektu

Zasady prowadzenia monitoringu wskaźników produktu i rezultatu

Monitoring wskaźników efektywności zatrudnieniowej, efektywności społecznej i zawodowej

Ścieżka uczestnika w projekcie EFS, w tym w okresie pandemii

Omówienie części wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego

Baza personelu i jej uzupełnianie

Baza zamówień publicznych

Monitoring uczestników – uzupełnianie i zmienianie informacji

Polityki horyzontalne i ich monitoring, w tym aktualne standardy dostępu dla osób z niepełnosprawnościami

Wprowadzanie zmian we wniosku o dofinansowanie- racjonalne usprawnienia nowe podejście

Sposób postępowania z problemami w projekcie

Prowadzenie korespondencji z opiekunem przez system teleinformatyczny, jakiego typu informacje nie mogą być przekazywane przez system

Inne tematy zgłaszane przez Uczestników podczas szkolenia a związane z rozliczaniem projektów EFS w systemie SL2014.

Sesja pytań i odpowiedzi

Ekspert prowadzący

Małgorzata Rulińska

przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.

Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.

Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.

Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Informacje uzupełniające

 • Szkolenie realizowane będzie w formule on-line co oznacza, że każdy Uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania korzystając z własnego łącza internetowego.
 • Do realizacji szkolenia wykorzystana zostanie platforma myOwnConference.
 • Platforma działa na komputerach, tabletach i telefonach oraz nie wymaga od użytkownika instalacji dodatkowego oprogramowania. Do udziału w szkoleniu wystarczy aktualna wersja przeglądarki internetowej (polecamy przeglądarki Google Chrome lub Firefox). Więcej informacji na temat samej platformy można znaleźć klikając tutaj
 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają poradnik „krok po kroku” jak zalogować się do szkolenia i korzystać z platformy.
 • Do zadawania pytań w formie głosowej niezbędny będzie komputer / tablet wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki.
 • Podczas całego szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań za pomocą dedykowanego czatu.
 • W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz drukowany certyfikat.
 • Szkolenie może być finansowane z kosztów pośrednich projektu EFS.

Każdy z Uczestników otrzymuje drukowany certyfikat ukończenia szkolenia*

* warunkiem otrzymania drukowanej wersji certyfikatu jest wskazanie w formularzu rejestracyjnym adresu jego wysyłki. Jeśli w formularzu rejestracyjnym nie zostanie wskazany adres do wysyłki certyfikatów, Uczestnicy otrzymają jedynie certyfikaty w wersji elektronicznej.

Do szkolenia pozostało

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Pozostałe szkolenia

Szkolenie on-line

Kwalifikowalność, zatrudnianie i rozliczanie personelu oraz umów zlecenia w projektach EFRR

Specjalistyczne szkolenie dedykowane osobom zainteresowanym uaktualnieniem i wzbogaceniem wiedzy z zakresu kwalifikowalności wydatków na personel. W ramach szkolenia poruszone zostaną m.in. zatrudnianie i rozliczanie personelu, umowy zlecenia w projektach EFRR (POIiŚ, RPO, POIR, PO PC, PO PW, programy EWT). Ekspert prowadzący zwróci również uwagę na szczególne rozwiązania w okresie pandemii.