Formularz rejestracyjny

Zgłoszenie uczestników na szkolenie:

SL2014 – rozliczanie, monitoring, dokumentowanie oraz kwalifikowalność w projektach EFS

Termin szkolenia:
25.06.2020 r.

Cena szkolenia:
297 zł za osobę (+VAT)

Osoba kontaktowa
Uczestnicy szkolenia
Dane do faktury
Zgody i akceptacje
Rabat, stawka VAT
Standardowa stawka VAT na usługi szkoleniowe wynosi 23%.

Wybór stawki VAT zwolniony równoznaczne jest z oświadczeniem, że zamawiana usługa szkolenia, doskonaląca kwalifikacje zawodowe wskazanych w zgłoszeniu osób, jest finansowana ze środków publicznych w myśl zapisów art. 5 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: w całości – zwolnienie w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. lub w co najmniej 70%, ale mniej niż 100% -zwolnienie wynikające z §13 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Dodatkowe informacje
Warunki zgłoszenia
  1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie wartości (liczba zgłaszanych osób * cena jednostkowa szkolenia podana w ofercie), powiększonej o należny podatek VAT oraz pomniejszonej o ewentualne rabaty.
  2. Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto Ogólnopolskiego Centrum Szkoleniowo Doradczego Sp. z o.o. o numerze PL56 2530 0008 2016 1056 9670 0001 w Nest Bank SA.
  3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  4. Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej.
  5. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  6. Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone.
  7. Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  8. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-7 powyżej i je akceptuję.
  9. Oświadczam, że jestem umocowany do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Pola oznaczone * są wymagane.