Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń (w tym szkoleń on-line) organizowanych przez Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze Sp. z o.o.

Wyjaśnienie występujących w regulaminie pojęć:

 • Organizator – Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze Sp. z o.o.,
 • Zamawiający – osoba fizyczna/firma/instytucja, dokonująca rejestracji na dane szkolenie,
 • Uczestnik – osoba biorąca bezpośredni udział w danym szkoleniu,
 • Osoba kontaktowa – przedstawiciel Zamawiającego dokonujący rejestracji Uczestnika/ów na dane szkolenie i pośredniczący w przekazywaniu informacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem/ami,
 • Ekspert – osoba prowadząca dane szkolenie.

 

I. DOSTĘPNE SZKOLENIA

 1. Pełna oferta szkoleniowa Organizatora dostępna jest każdorazowo na stronie ocsd.pl.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za oferty szkoleń, które publikowane są na innych stronach internetowych (np. katalogi szkoleń), których nie jest właścicielem.
 3. Szkolenia odbywają się zgodnie z informacjami umieszczonymi w ofercie danego szkolenia, w szczególności, zgodnie z programem szkolenia oraz we wskazanych terminach (z zastrzeżeniem sytuacji związanych z odwołaniem szkolenia opisanych w niniejszym Regulaminie).
 4. Wszystkie świadczenia, dla Uczestników, zawarte w ofercie szkolenia należy traktować jako zawarte w cenie danego szkolenia.
 5. Cena szkolenia wskazana jest w ofercie danego szkolenia zamieszczonej na stronie ocsd.pl. Istnieje możliwość ustalenia innej ceny w drodze indywidualnych negocjacji i za zgodą Organizatora.
 6. Wskazane w ofercie ceny nie obejmują kosztów ewentualnych noclegów czy też dojazdów.
 7. Rabaty oferowane przez Organizatora nie sumują się – każdorazowo obowiązuje rabat korzystniejszy dla Zamawiającego.

 

II. REJESTRACJA NA SZKOLENIE I JEJ SKUTKI PRAWNE

 1. Zamawiający dokonuje zgłoszenia na szkolenie poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora Formularza rejestracyjnego.
  Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Organizatora ocsd.pl.
 2. Przesłanie wypełnionego Formularza rejestracyjnego równoznaczne jest z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem i stanowi zobowiązanie do zapłaty za dane szkolenie.
 3. Zamawiający może dokonać zgłoszenia na szkolenie również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres szkolenia@ocsd.pl.
 4. Przesłanie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem i stanowi zobowiązanie do zapłaty za dane szkolenie.
 5. Organizator potwierdza otrzymanie Formularza rejestracyjnego (lub zgłoszenia przesłanego w formie wiadomości e-mail) w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym.
  Brak otrzymania informacji potwierdzającej w czasie 48 godzin od wysłania Formularza Zgłoszeniowego może oznaczać, że Organizator nie otrzymał Formularza rejestracyjnego.
 6. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia na szkolenie w sytuacji, gdy nie ma już wolnych miejsc na szkoleniu we wskazanym terminie lub gdy szkolenie nie odbędzie się z powodu braku minimalnej liczby uczestników lub sytuacji losowej niezależnej od Organizatora.

 

III. POTWIERDZENIE I ODWOŁANIE SZKOLENIA, REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

 1. Zamawiający ma prawo anulować przesłane zgłoszenie i zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed datą danego szkolenia.
 2. Rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej (w tym drogą mailową na adres: szkolenia@ocsd.pl), przy czym decydująca jest data wpływu rezygnacji do Organizatora.
 3. Rezygnacja ze szkolenia po wskazanym terminie lub nieobecność na szkoleniu oznacza dla Zamawiającego obowiązek pokrycia kosztów szkolenia w pełnej wysokości.
 4. Najpóźniej na 4 dni przed terminem szkolenia Organizator potwierdza lub odwołuje szkolenie poprzez przesłanie do Zamawiającego informacji poprzez wiadomość e-mail:
  • W przypadku potwierdzenia szkolenia, Organizator przesyła do Zamawiającego szczegółowe informacje organizacyjne związane ze szkoleniem. Zamawiający nie może dokonać bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia szkolenia.
  • W przypadku braku minimalnej liczby uczestników szkolenia, Organizator przesyła do Zamawiającego informację, że szkolenie zostaje odwołane. W takiej sytuacji Zamawiający ma możliwość przesunięcia swojego zgłoszenia na kolejny termin szkolenia, jeśli termin taki jest zaplanowany lub rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym innym terminie niż podane wyżej, z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji losowych takich jak nagła choroba Eksperta czy sytuacji spowodowanych siłą wyższą.
 6. W przypadku odwołania szkolenia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Zamawiającego z powodu odwołania szkolenia (np. m.in. Organizator nie pokrywa kosztów biletów PKP i innych biletów lub kosztów opłaconych wcześniej noclegów).

 

IV. PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE

 1. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze Sp. z o.o.: Nest Bank SA, SWIFT/BIC: NESBPLPW, IBAN: PL56 2530 0008 2016 1056 9670 0001.
 2. Na życzenie Zamawiającego Organizator przesyła fakturę pro-Forma w celu dokonania przedpłaty.
 3. Istnieje możliwość zapłaty za szkolenie po odbyciu szkolenia w terminie 14 dni lub innym ustalonym terminie, jeśli Zamawiający ma takie życzenie a Organizator wyrazi na to zgodę.
 4. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 5. W przypadku odwołania szkolenia przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone Zamawiającym. Na życzenie Zamawiającego przedpłata może być zachowana jako płatność za kolejny termin szkolenia lub za inne szkolenie.
 6. Faktura jest wystawiana w ciągu 7 dni od dokonania przedpłaty lub w przypadku braku przedpłaty – w dniu szkolenia. Faktura jest przekazywana Uczestnikowi na szkoleniu lub jeśli Zamawiający wyrazi takie życzenie – w inny ustalony z Zamawiającym sposób (pocztą, mailem w formie pdf).

 

V. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni roboczych po zakończeniu szkolenia w formie pisemnej na adres Organizatora, a także drogą mailową na adres: szkolenia@ocsd.pl
 2. W ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji Organizator udzieli odpowiedzi w formie pisemnej lub drogą mailową. W przypadku uznania zasadności reklamacji Organizator zaproponuje sposób rekompensaty.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji Zamówienia.
 2. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
 3. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do poprawiania swoich danych oraz wycofania zgody na dalsze przetwarzanie.
 4. Szczegółowy opis postępowania z danymi osobowymi, a także prawa osób, których dane są przetwarzane, znajduje się w Polityce bezpieczeństwa.