Zaufali nam

Dołącz do zadowolonych odbiorców naszych szkoleń!

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych

Zrealizowane projekty

Mamy za sobą sporo mniejszych i większych projektów szkoleniowych zakończonych sukcesem, każdy z nich był dla nas okazją do pokazania naszych umiejętności w praktyce.

Poniżej zamieszczamy listę przykładowych projektów jakie mieliśmy okazję realizować dla naszych Klientów:

Opinie uczestników:

Program szkolenia
90%
Prowadzący szkolenie
92%
Organizacja szkolenia
89%
Czy poleciłbyś to szkolenie
89%

Okres realizacji: 05.11.2019 – 21.11.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Cykl 6 jednodniowych szkoleń z zakresu „Rozliczanie projektów w SL2014”. Uczestnikami szkoleń byli beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach warsztatów uczestnicy szlifowali swoje umiejętności z zakresu rozliczania projektów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w systemie SL2014. Pod czujnym okiem Eksperta uczestnicy omawiali praktyczne problemy z użytkowaniem systemu, w tym najczęściej popełniane błędy. 

Cykl obejmował 3 szkolenia z zakresu rozliczania projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 3 szkolenia z zakresu rozliczania projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkie szkolenia realizowane były w formie warsztatów komputerowych podczas, których uczestnicy mieli dostęp do testowej wersji systemu SL2014. 

W celu uatrakcyjnienia zajęć zastosowaliśmy techniki takie jak: elektroniczne testy na platformie LimeSurvey i interaktywne quizy na platformie Mentimeter.

Okres realizacji: 28.08.2019 – 29.10.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Cykl 14 jednodniowych szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych. Uczestnikami szkoleń byli beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W ramach warsztatów uczestnicy szlifowali swoje umiejętności z zakresów takich jak: przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, poprawności przeprowadzania procedur na podstawie wytycznych kwalifikowalności, elektronizacja zamówień publicznych, zamówienia publiczne w procesie rewitalizacji, warunki obniżenia korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, zamówienia publiczne na roboty budowlane łącznie z przygotowaniem umowy na roboty budowlane oraz nowe prawo zamówień publicznych. 

Pod czujnym okiem Eksperta uczestnicy omawiali praktyczne problemy z udzielaniem zamówień publicznych w swoich instytucjach, omawiali przygotowane case study oraz najczęściej popełniane błędy. Szkolenia dotyczące elektronizacji zamówień publicznych szkolenia realizowane były w formie warsztatów komputerowych podczas, których uczestnicy mieli okazję w praktyczny sposób zetknąć się m.in. z weryfikacją podpisów elektronicznych czy też wypełnianiem JEDZ. 

W celu uatrakcyjnienia zajęć zastosowaliśmy interaktywne quizy na platformie Mentimeter oraz konkurs dla uczestników szkolenia podczas którego mogli otrzymać nagrody książkowe związane z tematyką szkolenia.

W ramach szkoleń przygotowaliśmy od podstaw dedykowane forum internetowe https://szkoleniarpo.lodzkie.pl/ dedykowane dla uczestników szkoleń. Do naszych zadań należało również przygotowanie przewodnika do administracji forum oraz przeszkolenie wskazanych administratorów forum.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości pojawiające się na szkoleniach zapewniliśmy uczestnikom możliwość konsultacji z Ekspertem w ramach realizowanych na forum dyżurów oraz sesji mailingowych.

Opinie uczestników:

Program szkolenia
95%
Prowadzący szkolenie
97%
Organizacja szkolenia
91%
Czy poleciłbyś to szkolenie
94%

Opinie uczestników:

Program szkolenia
93%
Prowadzący szkolenie
94%
Organizacja szkolenia
94%

Okres realizacji: 30.09.2019 – 01.10.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dwudniowe, praktyczne szkolenie, z zakresu zastosowania standardów dostępności pt. „Szkolenie przeciw barierom”. Uczestnikami szkoleń byli pracownicy instytucji systemu wdrażania funduszy polityki spójności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

W ramach warsztatów uczestnicy pozyskali wiedzę co do barier z jakimi stykają się osoby z niepełnosprawnością. Dzięki przygotowanym przez prowadzących ćwiczeniom uczestnicy mieli okazję samodzielnie doświadczyć niepełnosprawności przy wykorzystaniu symulatorów. 

Ważnym elementem szkolenia był, przeprowadzony pod okiem Ekspertów, audyt budynku w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Szkolenie łączyło w sobie techniki takie jak: warsztat komputerowy, podział na grupy robocze prowadzone przez różnych Ekspertów czy zastosowanie symulatorów niepełnosprawności.

Okres realizacji: 09.09.2019 – 10.09.2019

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

Dwudniowe, warsztatowe szkolenie, z zakresu „Rozliczanie infrastrukturalnych projektów unijnych”. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy jednostek wdrażających Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 

Celem szkolenia było nabycie oraz usystematyzowanie, przez uczestników, wiedzy z zakresu rozliczania infrastrukturalnych projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kwalifikowania wydatków oraz pracy w systemie SL2014.

Opinie uczestników:

Program szkolenia
99%
Prowadzący szkolenie
96%
Organizacja szkolenia
88%

Okres realizacji: 12.07.2018 – 10.09.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

W ramach umowy wykonaliśmy usługę polegająca na produkcji 4 filmów szkoleniowych (o długości ok. 30 min.) związanych z Funduszami Europejskimi (Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020). Do naszych zadań należało m.in.: przygotowanie scenariusza każdego filmu, zebranie materiałów oraz zapewnienie odpowiednich Ekspertów merytorycznych oraz postprodukcja. 

Z myślą beneficjentach Wojewódzkiego Urzędu Pracy omówiliśmy takie tematy jak:

Ochrona Danych Osobowych po wprowadzeniu RODO

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – konkursy ogłaszane przez WUP

Zasada równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Zasada konkurencyjności

Okres realizacji: 17.12.2018 – 18.12.2018

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

Cykl 2 szkoleń z zakresu „Obsługa systemu teleinformatycznego SL2014”. Uczestnikami szkoleń byli beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizujący swoje projekty przy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. 

W ramach warsztatów uczestnicy szlifowali swoje umiejętności z zakresu rozliczania projektów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w systemie SL2014. Pod czujnym okiem Eksperta uczestnicy omawiali praktyczne problemy z użytkowaniem systemu na, w tym najczęściej popełniane błędy. 

Cykl obejmował szkolenia z zakresu rozliczania projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkie szkolenia realizowane były w formie warsztatów komputerowych podczas, których uczestnicy mieli dostęp do testowej wersji systemu SL2014.

Opinie uczestników:

Program szkolenia
93%
Prowadzący szkolenie
97%
Organizacja szkolenia
91%
Czy poleciłbyś to szkolenie
94%

Okres realizacji: 15.10.2018 – 30.10.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Cykl 5 szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych. Uczestnikami szkoleń byli beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W ramach warsztatów uczestnicy szlifowali swoje umiejętności z zakresów takich jak: zamówienia udzielane na podstawie art. 4 ust.8, warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz postępowanie w przetargu nieograniczonym. Pod czujnym okiem Eksperta uczestnicy omawiali praktyczne problemy z udzielaniem zamówień publicznych w swoich instytucjach, omawiali przygotowane case study oraz najczęściej popełniane błędy. 

W celu uatrakcyjnienia zajęć przygotowaliśmy konkurs dla uczestników szkolenia podczas którego mogli otrzymać nagrody książkowe związane z tematyką szkolenia.

Okres realizacji: 04.05.2018 – 25.09.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Cykl 19 z zakresu: funduszy europejskich, księgowości, SL2014, analizy finansowej, budżetowania projektów unijnych oraz prawa zamówień publicznych. Uczestnikami szkoleń byli beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W ramach warsztatów uczestnicy szlifowali swoje umiejętności z zakresów takich jak: jak prawidłowo księgować środki z RPO WŁ na lata 2014-2020, analiza ekonomiczna i finansowa w studium wykonalności w kontekście konkursów przewidzianych w ramach RPO WŁ na 2018 r., pomoc publiczna oraz pomoc de minimis, rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 z wykorzystaniem systemu SL2014, rozliczanie personelu projektu w projektach współfinansowanych z EFS, konstrukcja budżetu projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 w ramach konkursów przewidzianych na 2018 r., ochrona danych osobowych, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia publicznego, poprawność przeprowadzenia procedur na podstawie wytycznych kwalifikowalności, zamówienia społeczne, elektronizacja zamówień publicznych. Pod czujnym okiem prowadzących Ekspertów uczestnicy omawiali praktyczne problemy związane z tematyką danego szkolenia, omawiali przygotowane case study oraz najczęściej występujące błędy.

Szkolenia z zakresu „Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 z wykorzystaniem systemu SL2014” realizowane były jako dwudniowe przez dwóch różnych ekspertów. Pierwszy dzień szkolenia obejmował wykład z zakresu rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Drugi dzień odbywał się w formie warsztatów komputerowych i dotyczył bezpośrednio pracy w wersji testowej systemu SL2014. W formie warsztatów komputerowych zrealizowany były również szkolenia z zakresu „Analiza ekonomiczna i finansowa w studium wykonalności w kontekście konkursów przewidzianych w ramach RPO WŁ na 2018 r.” oraz „Konstrukcja budżetu projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 w ramach konkursów przewidzianych na 2018 r.”.

W celu uatrakcyjnienia zajęć przygotowaliśmy konkurs dla uczestników szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych podczas którego mogli otrzymać nagrody książkowe związane z tematyką szkolenia.

Temat zamówień publicznych kontynuowaliśmy podczas dwóch, realizowanych w ramach projektu, webinariów:

Orzecznictwo krajowe dotyczące społecznych zamówień publicznych – poziom zaawansowany

Warunki odrzucenia oferty – poziom zaawansowany

W ramach umowy przygotowaliśmy również film instruktażowy z zakresu obsługi Generatora Wniosków o Dofinansowanie RPO WŁ na lata 2014-2020

Opinie uczestników:

Program szkolenia
89%
Prowadzący szkolenie
93%
Organizacja szkolenia
91%
Czy poleciłbyś to szkolenie
86%

Szkolenia, na których warto być

Dołącz do nas i bądź częścią naszego sukcesu

Niezależnie czy już prowadzisz posiadasz dostawcę usług szkoleniowych czy dopiero takiego dostawcy poszukujesz, zespół OCSD pomoże aby każde szkolenie osiągnęło swój cel.

Poświęć chwilę, aby nas poznać