Polityka bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa informacji określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze szkoleń organizowanych przez Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze Sp. z o.o. (dalej OCSD).

Uczestnicząc w organizowanych przez nas szkoleniach oraz korzystając z naszych usług przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe. OCSD dokłada wszelkich starań aby chronić udostępnione nam informacje. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa zapewniamy możliwość dostępu do danych osobowych tylko i wyłącznie osobom upoważnionym.

 1. Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze Sp. z o.o. (dalej OCSD) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 00000352771, NIP: 6321987421, REGON: 241547111.
 2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora prosimy kierować na adres:
  Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze Sp. z o.o.
  ul. Grzybowska 87
  00-844
  z dopiskiem „DANE OSOBOWE”
  lub adres e-mail: biuro@ocsd.pl z dopiskiem w temacie „DANE OSOBOWE”
 3. OCSD pozyskuje od uczestników szkoleń dane osobowe takie jak:
  a) dane pozyskane na etapie rejestracji uczestnika na szkolenie poprzez formularz zgłoszeniowy:
  imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu [w przypadku osób fizycznych]
  oraz imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane do faktury (nazwa instytucji, numer NIP, adres, kod pocztowy, miejscowość) [w przypadku firm bądź instytucji]
  Wskazane powyżej dane osobowe są niezbędne dla celów podatkowych i rachunkowych oraz pomocne w przypadku ewentualnej windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
  b) dane osobowe niezbędne do wystawienia certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu:
  imię, nazwisko
  Wskazane powyżej dane osobowe są niezbędne do wystawienia zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu organizowanym przez OCSD. Brak tych danych spowoduje niemożliwość wystawienia zaświadczenia/certyfikatu.
  c) subskrybenci newslettera:
  imię, adres e-mail
  Osoby zainteresowane otrzymywaniem regularnych informacji związanych z tematyką realizowanych przez OCSD szkoleń mogą skorzystać z dedykowanego newslettera. Zgoda na newsletter jest dobrowolna i może zostać, w każdym momencie, odwołana.
  d) osoby kontaktujące się z OCSD za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.ocsd.pl:
  imię, adres e-mail, numer telefonu
  Podczas realizacji zawartych przez OCSD umów możemy pozyskiwać także inne dane osobowe o ile będzie to niezbędne do poprawnej realizacji tych umów (np. informacje o doświadczeniu uczestnika szkolenia, wyniki testów sprawdzających) lub też dane będą wymagane przepisami prawa.
 4. Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo wymaganych przez OCSD danych osobowych, niestety nie będziemy mogli świadczyć, dla Państwa, naszych usług lub będziemy je świadczyć tylko w ograniczonym zakresie.
  Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że dane osobowe odnoszą się do realizacji umów wielostronnych.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy lub zamówienia/zlecenia pomiędzy OCSD, a innym podmiotem (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) i f) RODO). Dane osób wskazanych w umowach lub zamówieniach/zleceniach, będą przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy lub zamówienia/zlecenia zawartej pomiędzy OCSD., a danym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy lub zamówienia/zlecenia, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy lub zamówienia/zlecenia oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony. Przetwarzanie danych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
 7. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  – prawo dostępu do treści danych osobowych,
  – prawo do sprostowania danych osobowych,
  – prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  – prawo do usunięcia danych osobowych,
  – prawo do przenoszenia danych osobowych,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dotyczy to w szczególności ofert handlowych i działań marketingowych realizowanych przez OCSD.
 9. Nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym stosowania wobec tych danych profilowania.
 10. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Na stronie ocsd.pl wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego jej działania: w celu analizy ruchu na stronie, zapewniania funkcji społecznościowych oraz korzystania z narzędzi marketingowych. Szczegóły znajdziesz w Polityce cookies. Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na  użycie cookies.