Kwalifikowalność, zatrudnianie i rozliczanie personelu oraz umów zlecenia w projektach EFRR

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

23.06.2020

Termin

9:30 - 14:30

Czas

On-line

Forma

297 zł

za osobę + VAT

Specjalistyczne szkolenie dedykowane osobom zainteresowanym uaktualnieniem i wzbogaceniem wiedzy z zakresu kwalifikowalności wydatków na personel. W ramach szkolenia poruszone zostaną m.in. zatrudnianie i rozliczanie personelu, umowy zlecenia w projektach EFRR (POIiŚ, RPO, POIR, PO PC, PO PW, programy EWT). Ekspert prowadzący zwróci również uwagę na szczególne rozwiązania w okresie pandemii.

Profil uczestnika

 • pracownicy beneficjentów programów: RPO, POIŚ, POIR, PO PC, PO PW, programy EWT;
 • pracownicy Instytucji Pośredniczących i Zarządzających rozliczających i kontrolujących projekty.

Korzyści dla uczestników

 • Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak kwalifikować wydatki na personel w okresie pandemii, gdy zagrożone są terminy wykonania zadań i wskaźników;
 • jak dokonywać wyboru wykonawców na umowy zlecenia;
 • poznają warunki odstąpienia od zasady konkurencyjności;
 • dowiedzą się co robić z personelem, gdy nie wykonuje on żadnych zadań.

Program szkolenia

Przepisy prawa  i wytyczne związane z angażowaniem personelu, w tym m.in.:

 • oddelegowanie;
 • dodatki specjalne i ich poziom;
 • angażowanie nowych osób;
 • refundacja wynagrodzenia lub ich części;
 • kilka stanowisk w jednym projekcie;
 • personel w projektach partnerskich;
 • kwalifikowalne składniki wynagrodzeń – przykłady;
 • urlopy wypoczynkowe płatne i bezpłatne, urlopy macierzyńskie/tacierzyńskie;
 • zwolnienia lekarskie;
 • zastępstwa;
 • 13-tki.

Przerwa

Poprawne dokumentowanie zaangażowania/zatrudnienia personelu w kontekście obowiązujących wytycznych i przepisów krajowych

Uproszczone metody rozliczania wydatków (granty, koszty pośrednie)  a personel oraz angażowanie osób na umowy zlecenia

Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych pytań beneficjentów

Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków na personel

Pandemia a zatrudnianie personelu, wynagrodzenia dla osób, które nie wykonują aktualnie zadań

Przerwa

Wybór osób na umowy zlecenia w tym m.in.:

 • procedury związane z wyborem;
 • ewidencje czasu pracy;
 • zwolnienia z rozeznania rynku i zasady konkurencyjności, w tym szczególne rozwiązania w okresie pandemii.

Baza personelu, w tym pojawiające się problemy

Interpretacje IK/IZ/IP związane z personelem i angażowaniem osób na umowy zlecenia

Szczególnie trudne przypadki związane z rozliczaniem personelu

Inne tematy zgłaszane przez Uczestników podczas szkolenia a związane z personelem projektu.

Sesja pytań i odpowiedzi

Ekspert prowadzący

Małgorzata Rulińska

przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.

Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.

Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.

Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Informacje uzupełniające

 • Szkolenie realizowane będzie w formule on-line co oznacza, że każdy Uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania korzystając z własnego łącza internetowego.
 • Do realizacji szkolenia wykorzystana zostanie platforma myOwnConference.
 • Platforma działa na komputerach, tabletach i telefonach oraz nie wymaga od użytkownika instalacji dodatkowego oprogramowania. Do udziału w szkoleniu wystarczy aktualna wersja przeglądarki internetowej (polecamy przeglądarki Google Chrome lub Firefox). Więcej informacji na temat samej platformy można znaleźć klikając tutaj
 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają poradnik „krok po kroku” jak zalogować się do szkolenia i korzystać z platformy.
 • Do zadawania pytań w formie głosowej niezbędny będzie komputer / tablet wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki.
 • Podczas całego szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań za pomocą dedykowanego czatu.
 • W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz drukowany certyfikat.

Każdy z Uczestników otrzymuje drukowany certyfikat ukończenia szkolenia*

* warunkiem otrzymania drukowanej wersji certyfikatu jest wskazanie w formularzu rejestracyjnym adresu jego wysyłki. Jeśli w formularzu rejestracyjnym nie zostanie wskazany adres do wysyłki certyfikatów, Uczestnicy otrzymają jedynie certyfikaty w wersji elektronicznej.

Do szkolenia pozostało

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Pozostałe szkolenia

Szkolenie on-line

Kwalifikowalność, zatrudnianie i rozliczanie personelu oraz umów zlecenia w projektach EFRR

Specjalistyczne szkolenie dedykowane osobom zainteresowanym uaktualnieniem i wzbogaceniem wiedzy z zakresu kwalifikowalności wydatków na personel. W ramach szkolenia poruszone zostaną m.in. zatrudnianie i rozliczanie personelu, umowy zlecenia w projektach EFRR (POIiŚ, RPO, POIR, PO PC, PO PW, programy EWT). Ekspert prowadzący zwróci również uwagę na szczególne rozwiązania w okresie pandemii.