Zamykanie projektów UE 2014-2020 (opóźnienia i zmiany spowodowane pandemią, końcowy WNP, trwałość)

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

09.06.2020

Termin

9:30 - 14:30

Czas

On-line

Forma

297 zł

za osobę + VAT

Specjalistyczne szkolenie dedykowane osobom zainteresowanym uaktualnieniem i wzbogaceniem wiedzy z zakresu zamykania projektów. W ramach szkolenia poruszone zostaną m.in. zagadnienia takie jak:, końcowy wniosek o płatność, reguła proporcjonalności, trwałość projektu.

Profil uczestnika

 • pracownicy beneficjentów programów POIŚ, POWER, RPO Województwa Łódzkiego, RPO Województwa Świętokrzyskiego, RPO Województwa Mazowieckiego;
 • pracownicy Instytucji Pośredniczących i Zarządzających rozliczających i kontrolujących projekty.

Korzyści dla uczestników

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki jak zakończyć projekt w okresie pandemii, gdy zagrożone są wskaźniki;
 • co wpisać do końcowego wniosku o płatność;
 • jak bronić się przed korektami z tytułu reguły proporcjonalności;
 • jak dokumentować zachowanie trwałości projektu i/lub rezultatu;
 • co zrobić z dochodem zgodnie z rozporządzeniem OMNIBUS.

Program szkolenia

Przepisy prawa i wytyczne związane z zakończeniem projektu

Czynności wchodzące w zakres zamykania projektu

Końcowy wniosek o płatność:

 • termin złożenia wynikający z umowy a możliwe zmiany ze względu na pandemię;
 • postęp rzeczowo-finansowy w końcowym rozliczeniu;
 • odniesienie do problemów i uzasadnienie odstępstw od wniosków o dofinansowanie;
 • najczęstsze błędy w końcowych wnioskach o płatność i jak ich uniknąć;
 • wskaźniki osiągane po zakończeniu projektu (projekty inwestycyjne, projekty z efektywnością społeczną, projekty z efektywnością zawodową).

Przerwa

Uproszone formy dokonywania rozliczeń a zakończenie projektu:

 • stawki ryczałtowe, w tym kwoty ryczałtowe, koszty pośrednie;
 • stawki jednostkowe;
 • kiedy rozliczanie ze wskaźników metodą „spełnia – nie spełnia” a kiedy Regułą proporcjonalności w metodach uproszczonych – zalecenia KE z Wytycznych i rozporządzenia OMNIBUS.

Zastosowanie Reguły proporcjonalności i inne przyczyny korekt finansowych na zakończenie projektu

Archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu:

 • wymogi płynące z umowy o dofinansowanie;
 • wymogi prawne, w tym szczególne dla sektora finansów publicznych.

Dokumenty regulujące trwałość projektów:

 • zapisy umów o dofinansowanie (POIiŚ, POWER, RPO WŚ, RPO WŁ, RPO WM);
 • przepisy unijne.

Zasady utrzymania trwałości projektów:

 • trwałość finansowa, instytucjonalna;
 • przykłady trwałości z art. 71 w projektach współfinansowane z EFS, EFRR; inwestycje infrastrukturalne, inwestycje produkcyjne, wydatki w ramach cross-financingu w poszczególnych programach operacyjnych objętych szkoleniem.

Przerwa

Zasady utrzymania trwałości projektów cd.:

 • wskaźniki produktu i rezultatu, utrzymanie i monitorowanie wskaźników;
 • dokumentowanie zachowania trwałości;
 • przypadki świadczące o naruszeniu trwałości;
 • trudności związane z zachowaniem trwałości w okresie pandemii.

Trwałość rezultatów wynikająca z zapisów umów o dofinansowanie w projektach EFS.

Inne tematy zgłaszane przez Uczestników podczas szkolenia a związane z zakończeniem projektu.

Sesja pytań i odpowiedzi

Ekspert prowadzący

Małgorzata Rulińska

przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.

Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.

Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.

Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Informacje uzupełniające

 • Szkolenie realizowane będzie w formule on-line co oznacza, że każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania korzystając z własnego łącza internetowego.
 • Do realizacji szkolenia wykorzystana zostanie platforma myOwnConference.
 • Platforma działa na komputerach, tabletach i telefonach oraz nie wymaga od użytkownika instalacji dodatkowego oprogramowania. Do udziału w szkoleniu wystarczy aktualna wersja przeglądarki internetowej (polecamy przeglądarki Google Chrome lub Firefox). Więcej informacji na temat samej platformy można znaleźć klikając tutaj
 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają poradnik „krok po kroku” jak zalogować się do szkolenia i korzystać z platformy.
 • Do zadawania pytań w formie głosowej niezbędny będzie komputer / tablet wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki.
 • Podczas całego szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań za pomocą dedykowanego czatu.
 • W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz drukowany certyfikat.
 • Szkolenie może być finansowane z kosztów pośrednich projektu EFS.

Każdy z Uczestników otrzymuje drukowany certyfikat ukończenia szkolenia*

* warunkiem otrzymania drukowanej wersji certyfikatu jest wskazanie w formularzu rejestracyjnym adresu jego wysyłki. Jeśli w formularzu rejestracyjnym nie zostanie wskazany adres do wysyłki certyfikatów, Uczestnicy otrzymają jedynie certyfikaty w wersji elektronicznej.

Do szkolenia pozostało

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Pozostałe szkolenia

Szkolenie on-line

Kwalifikowalność, zatrudnianie i rozliczanie personelu oraz umów zlecenia w projektach EFRR

Specjalistyczne szkolenie dedykowane osobom zainteresowanym uaktualnieniem i wzbogaceniem wiedzy z zakresu kwalifikowalności wydatków na personel. W ramach szkolenia poruszone zostaną m.in. zatrudnianie i rozliczanie personelu, umowy zlecenia w projektach EFRR (POIiŚ, RPO, POIR, PO PC, PO PW, programy EWT). Ekspert prowadzący zwróci również uwagę na szczególne rozwiązania w okresie pandemii.