Prawo budowlane w procesie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych

Szczegóły szkolenia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ
na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Rodzaj szkolenia

Szkolenie on-line

Miejsce szkolenia

Platforma LiveWebinar.com

Wymagania systemowe platformy:

 • połączenie z Internetem o szybkości 1 Mbps lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)
 • dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2GHz
 • min. 2 GB RAM (rekomendujemy 4 GB lub więcej)
 • system operacyjny Windows 7 lub nowszy (zalecany Windows 10), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS, iOS lub Android
 • głośniki, opcjonalnie mikrofon oraz kamera

 

Wspierane przeglądarki:

 • Google Chrome w wersji 80 i nowszych
 • Safari 11 i jej nowsze wersje
 • Opera w wersji 60 i nowszych
 • Mozilla Firefox w wersji 75 i nowszych
 • Microsoft Edge w wersji 75 i nowszych
 • Vivaldi w wersji 3.0 i nowszych
 • Yandex w wersji 18 i nowszych

 

Test platformy można przeprowadzić klikając tutaj.

Prowadzący

pr. Agnieszka Masłowska-Gądek

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener – praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

Harmonogram szkolenia

 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia: podstawy prawne, decyzje, zezwolenia, pozwolenia załączane do wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia (omówienie m.in. kwestii dot. decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wydawane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwolenia wodnoprawne i in.)
 2. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury itd.)
 3. Wskazanie przepisów przejściowych do dużej nowelizacji prawa budowlanego z 19 września 2020r oraz zmian z 2021 i 2022r. Proces inwestycyjny a regulacje specustawy dot. COVID
 4. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego- podział kompetencji

Przerwa regeneracyjna

 1. Odstępstwo od warunków technicznych- zmiany w tym zakresie
 2. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę, omówienie zakresu i formy projektu budowlanego – w tym nowe uregulowania w tym zakresie
 3. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – z jakiego tytułu prawnego może wynikać, kto może być inwestorem
 4. Zasady udzielania pozwoleń na budowę- procedura, strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, problemy praktyki (np. śmierć strony postępowania, osoby nieznane z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.)
 5. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę- kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania- omówienie art. 36a Pr.bud, w tym w zakresie zmiany przepisu. Zmiany projektu technicznego- art. 36b Pr.bud
 6. Kiedy pozwolenie na budowę wygasa- omówienie art. 37 Pr.bud. nowy art. 37a oraz art. 57g
 7. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę – omówienie art. 40 Pr.bud
 8. Kwestie dotyczące KPA – wadliwość decyzji skutkująca ich unieważnieniem lub będąca podstawą wznowienia postępowania. Co dzieje się wtedy?

Przerwa regeneracyjna

 1. Roboty wymagające pozwolenia na budowę, roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie, roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia.
 2. Procedura zgłoszenia w prawie budowlanym
 3. Zasady wnoszenia sprzeciwu
 4. Zmiany w zakresie prowadzenia robót budowlanych
 5. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania – zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa
 6. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 7. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym (kwestie naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego, samowola budowlana i jej rodzaje- nowe zasady legalizacji samowoli budowlanej, kwestie dot. nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego)

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników dotyczące tematyki szkolenia.

Dostępne terminy

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.