Pomoc publiczna i pomoc de minimis

Szczegóły szkolenia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ
na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Rodzaj szkolenia

Szkolenie on-line

Miejsce szkolenia

Platforma LiveWebinar.com

Wymagania systemowe platformy:

 • połączenie z Internetem o szybkości 1 Mbps lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)
 • dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2GHz
 • min. 2 GB RAM (rekomendujemy 4 GB lub więcej)
 • system operacyjny Windows 7 lub nowszy (zalecany Windows 10), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS, iOS lub Android
 • głośniki, opcjonalnie mikrofon oraz kamera

 

Wspierane przeglądarki:

 • Google Chrome w wersji 80 i nowszych
 • Safari 11 i jej nowsze wersje
 • Opera w wersji 60 i nowszych
 • Mozilla Firefox w wersji 75 i nowszych
 • Microsoft Edge w wersji 75 i nowszych
 • Vivaldi w wersji 3.0 i nowszych
 • Yandex w wersji 18 i nowszych

 

Test platformy można przeprowadzić klikając tutaj.

Prowadzący

Małgorzata Rulińska

Przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.
Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.
Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.
Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Harmonogram szkolenia

 1. Uregulowanie pomocy w prawie UE
 2. Przepisy krajowe regulujące zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich
 3. Pojęcie pomocy publicznej
 4. Test pomocy:
  • selektywna charakter
  • korzyść
  • transfer środków publicznych
  • wpływ na handel
  • wyłączenie występowania pomocy publicznej
 5. Zasady dopuszczalności pomocy publicznej

Przerwa regeneracyjna

 1. Formy pomocy publicznej
 2. Pomoc przejrzysta
 3. Kumulacja pomocy
 4. Wyłączenia blokowe, w tym zakres stosowania
 5. Pomoc horyzontalna, wraz z pułapami:
  • pomoc na szkolenia i doradztwo
  • pomoc na subsydiowane zatrudnienie
  • pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
 6. Pomoc regionalna, w tym regionalna pomoc inwestycyjna:
  • warunki udzielenia
  • intensywność pomocy
 7. Pojęcie pomocy de minimis
 8. Zakres stosowania reguły de minimis na zasadach ogólnych (rozp. UE nr 1407/2013), w tym min:
  • pomoc de minimis udzielana przez pup
  • pomoc de minimis na wsparcie przedsiębiorczości
 9. Pojęcie jednego przedsiębiorstwa, omówienie orzecznictwa dotyczącego pojęcia przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej
 10. Rozdzielenie różnych rodzajów działalności

Przerwa regeneracyjna

 1. Zasady wyliczania pomocy publicznej na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie
 2. Konieczność uwzględnienia jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w oświadczeniu o wielkości pomocy de minimis, którą podmiot ubiegający się o otrzymanie pomocy de minimis otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz konieczność pomniejszenia wartości w ciągu dwóch poprzedzających go lat; środka trwałego o wartość otrzymanego dofinansowania dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych
 3. Pomoc de minimis na minimalizowanie skutków pandemii COVID-19 i konieczność uwzględniania w budżecie.

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników dotyczące tematyki szkolenia.

Dostępne terminy

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.