Przygotowanie budżetu projektu unijnego oraz jego realizacja

Szczegóły szkolenia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ
na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Rodzaj szkolenia

Szkolenie on-line

Miejsce szkolenia

Platforma LiveWebinar.com

Wymagania systemowe platformy:

 • połączenie z Internetem o szybkości 1 Mbps lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)
 • dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2GHz
 • min. 2 GB RAM (rekomendujemy 4 GB lub więcej)
 • system operacyjny Windows 7 lub nowszy (zalecany Windows 10), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS, iOS lub Android
 • głośniki, opcjonalnie mikrofon oraz kamera

 

Wspierane przeglądarki:

 • Google Chrome w wersji 80 i nowszych
 • Safari 11 i jej nowsze wersje
 • Opera w wersji 60 i nowszych
 • Mozilla Firefox w wersji 75 i nowszych
 • Microsoft Edge w wersji 75 i nowszych
 • Vivaldi w wersji 3.0 i nowszych
 • Yandex w wersji 18 i nowszych

 

Test platformy można przeprowadzić klikając tutaj.

Prowadzący

Małgorzata Rulińska

Przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.
Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.
Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.
Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Harmonogram szkolenia

 1. 1. Dokumenty i wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków:
  • podstawy prawne unijne i krajowe
  • aktualnie obowiązujące Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (od 09.09.2020 r.) oraz zmiany wprowadzone aktualizacjami i zawieszeniem na okres pandemii
  • wytyczne dotyczące poszczególnych obszarów mające wpływ na kalkulację budżetu (np. w obszarze edukacji, rynku pracy)
 2. Budżet zadaniowy – konieczność grupowania wydatków
 3. Budżet partnerski
 4. Prawidłowy sposób kalkulacji pozycji budżetowych
 5. Cross-financing
 6. Środki trwałe, w tym sposób pozyskania środków trwałych (zakup, amortyzacja, wynajem, leasing)
 7. Zakup środków trwałych używanych
 8. Zakup nieruchomości

Przerwa regeneracyjna

 1. Poziom kosztów:
  • przykładowe stawki rynkowe dla konkursów w ramach RPO WŁ 2014-2020
  • personel, wynagrodzenia, w tym nauczycieli (poziom, sposób kalkulacji)
  • wkład własny wnoszony przez osoby/podmioty trzecie (rzeczowy i finansowy)
  • wkład w formie amortyzacji środków trwałych wyliczony pro rata
  • wnoszenie do projektu środków trwałych zamortyzowanych
  • wkład w postaci wyposażenia
  • wykorzystanie pomieszczeń
  • wolontariat – kto może stosować w projektach, w jaki sposób powinien być opisany w budżecie projektu
  • wkład własny finansowy w postaci personelu
  • wkład własny w kosztach pośrednich
 2. Konieczność uzasadniania budżetu – zasady:
  • uzasadnienie zlecania usług
  • uzasadnienie i opis wkładu własnego
  • uzasadnienie sposobu pozyskania środków trwałych
  • uzasadnienie wydatków związanych z pomocą publiczną
  • uzasadnienie wydatków ponoszonych poza UE
  • uzasadnienie poszczególnych pozycji wydatków
 3. Zasady oceny, w tym:
  • kwalifikowalność wydatków
  • niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów
  • racjonalność i efektywność wydatków projektu
  • poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy)
  • zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu
  • techniczna poprawność sporządzenia budżetu projektu
  • zgodność wartości kosztów z limitami
  • wniesienie wkładu własnego

Przerwa regeneracyjna

 1. Specyfika budżetu projektu EFRR
 2. Dochód w projekcie
 3. Finansowanie metodą luki w finansowaniu
 4. Koszty kwalifikowane inwestycji
 5. Koszty zarządzania w projektach EFRR

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników dotyczące tematyki szkolenia.

Dostępne terminy

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.