Rozliczanie projektów unijnych

Szczegóły szkolenia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ
na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Rodzaj szkolenia

Szkolenie on-line

Miejsce szkolenia

Platforma LiveWebinar.com

Wymagania systemowe platformy:

 • połączenie z Internetem o szybkości 1 Mbps lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)
 • dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2GHz
 • min. 2 GB RAM (rekomendujemy 4 GB lub więcej)
 • system operacyjny Windows 7 lub nowszy (zalecany Windows 10), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS, iOS lub Android
 • głośniki, opcjonalnie mikrofon oraz kamera

 

Wspierane przeglądarki:

 • Google Chrome w wersji 80 i nowszych
 • Safari 11 i jej nowsze wersje
 • Opera w wersji 60 i nowszych
 • Mozilla Firefox w wersji 75 i nowszych
 • Microsoft Edge w wersji 75 i nowszych
 • Vivaldi w wersji 3.0 i nowszych
 • Yandex w wersji 18 i nowszych

 

Test platformy można przeprowadzić klikając tutaj.

Prowadzący

Małgorzata Rulińska

Przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.
Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.
Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.
Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Harmonogram szkolenia

 1. Wytyczne dotyczące rozliczania projektów UE
 2. Wymogi płynące z umowy o dofinansowanie
 3. Sporządzenie wniosku o płatność w systemie SL
 4. Postęp finansowy, w tym:
  • zestawienie dokumentów
  • zwroty i korekty
  • rozliczanie zaliczek
  • źródła finansowania
  • postępowanie z dochodem
 5. Rozliczanie projektów z metodami uproszczonymi (kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe).

Przerwa regeneracyjna

 1. Postęp rzeczowy
 2. Wskaźniki produktu i rezultatów – przykłady z RPO WŁ 2014-2020
 3. Problemy w trakcie realizacji
 4. Monitoring uczestników projektu
 5. Ułatwienia w zakresie rozliczania wskaźników w okresie pandemii
 6. Rozliczanie wskaźników a reguła proporcjonalności.

Przerwa regeneracyjna

 1. Rozliczanie wynagrodzeń personelu
 2. Rozliczanie wydatków w ramach zamówień publicznych
 3. Rozliczanie wydatków objętych limitami
 4. Polityki horyzontalne we wnioskach o płatność
 5. Załączniki do wniosku o płatność
 6. Wniosek o płatność końcową i jego zatwierdzanie
 7. Końcowe rozliczanie projektu i zamykanie finansowe

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników dotyczące tematyki szkolenia.

Dostępne terminy

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.