Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Szczegóły szkolenia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ
na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Rodzaj szkolenia

Szkolenie on-line

Miejsce szkolenia

Platforma LiveWebinar.com

Wymagania systemowe platformy:

 • połączenie z Internetem o szybkości 1 Mbps lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)
 • dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2GHz
 • min. 2 GB RAM (rekomendujemy 4 GB lub więcej)
 • system operacyjny Windows 7 lub nowszy (zalecany Windows 10), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS, iOS lub Android
 • głośniki, opcjonalnie mikrofon oraz kamera

 

Wspierane przeglądarki:

 • Google Chrome w wersji 80 i nowszych
 • Safari 11 i jej nowsze wersje
 • Opera w wersji 60 i nowszych
 • Mozilla Firefox w wersji 75 i nowszych
 • Microsoft Edge w wersji 75 i nowszych
 • Vivaldi w wersji 3.0 i nowszych
 • Yandex w wersji 18 i nowszych

 

Test platformy można przeprowadzić klikając tutaj.

Prowadzący

Małgorzata Rulińska

Przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.
Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.
Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.
Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Harmonogram szkolenia

 1. Zmiany wprowadzone w wytycznych w zakresie kontroli w 2022 r.
 2. Zawieszenia zapisów wytycznych na okres pandemii
 3. Rodzaje kontroli projektów
 4. Weryfikacja WNP
 5. Kontrola na miejscu realizacji i wizyta monitoringowa
 6. Kontrole doraźne
 7. Podmioty uprawnione do kontroli projektów realizowanych w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 8. Omówienie uprawnień podmiotów kontrolujących
 9. Kontrola dokumentów finansowych, w tym:
  • dowodów księgowych
  • polityki rachunkowości
  • wyodrębnionej ewidencji księgowej wraz z zestawianiem obrotów i sald projektu z uwzględnieniem zasad ich przygotowania (m.in. zasad dokumentowania kosztów kwalifikowanych projektu, rozliczania kosztów osobowych, w tym personelu i rzeczowych.
 10. Weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej

Przerwa regeneracyjna

 1. Omówienie kontroli dokumentów potwierdzających zgodność działań projektowych z politykami wspólnotowymi z uwzględnieniem zasad ich przygotowania (m.in. ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy; umowy o pracę)
 2. Omówienie kontroli dokumentów potwierdzające zgodność zrealizowanych działań z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności w tym:
  • sposób szacowania wartości zamówienia
  • upublicznienie treści ogłoszenia o zamówieniu
  • potwierdzenie przesłania zapytań ofertowych do potencjalnych dostawców
  • uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
  • treść umowy podpisanej z wyłonionym wykonawcą lub dostawcą
 3. Omówienie kontroli dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów
 4. Kontrola projektów rozliczanych metodami uproszczonymi:
  • stawki ryczałtowe
  • kwoty ryczałtowe
  • stawki jednostkowe

Przerwa regeneracyjna

 1. Omówienie kontroli działań informacyjno-promocyjnych w projekcie, między innymi:
  • oznakowanie dokumentacji i korespondencji prowadzonej w związku z realizacją projektu
  • oznakowanie dofinansowanych środków trwałych
  • oznakowanie miejsca realizacji projektu
 2. Kontrole na zamknięcie projektu i w okresie trwałości
 3. Zawieszone zapisy Wytycznych w zakresie kontroli na okres pandemii COVID-19
 4. Najczęściej występujące nieprawidłowości w dokumentacji projektowej
 5. Skutki i konsekwencje nieprawidłowości dokumentacyjnej w projekcie

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników dotyczące tematyki szkolenia.

Dostępne terminy

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.