Opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zamówień w projektach unijnych

Szczegóły szkolenia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ
na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Rodzaj szkolenia

Szkolenie stacjonarne

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna
ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23
90-113 Łódź
piętro XVII

Prowadzący

r.pr. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Trener/wykładowca na szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich oraz beneficjentów środków unijnych, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego oraz Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,).
Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016r.

Harmonogram szkolenia

  1. Treść SWZ w postępowaniu o wartości mniejszej od progów unijnych w nowym trybie podstawowym (brak przetargu nieograniczonego) – informacje wybrane w zależności od wariantu trybu
  2. Treść SWZ w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w przetargu nieograniczonym – informacje wybrane
  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – termin i miejsce upublicznienia SIWZ, forma i termin zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi przez zamawiającego, w tym w postępowaniach prowadzonych elektronicznie, wyjaśnianie, zmiany, konsekwencje i obowiązki zamawiających

Przerwa regeneracyjna

  1. Zasady opisu przedmiotu zamówienia, w tym użycie nazw własnych jako wyjątek od zasady i wymagania dopuszczenia równoważności przedmiotu zamówienia oraz podania kryteriów oceny równoważności
  2. Przedmiotowe środki dowodowe (oznakowanie, certyfikaty, etykiety) – nowe reguły ich składania i uzupełniania
  3. Wizja lokalna a opis przedmiotu zamówienia
  4. Wymogi związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, w zamówieniach na usługi i roboty budowlane, w tym jak wypełnić obowiązki w zakresie kontroli uwzględniając ochronę danych osobowych i jakie sankcje przewidzieć za brak umów

Przerwa regeneracyjna

  1. Specyfikacja warunków zamówienia cd. – postanowienia dotyczące komunikacji zamawiającego z wykonawcami, podmiotowych środków dowodowych, wymagań szczególnych wobec konsorcjum, postanowienia dotyczące składania ofert
  2. Naruszenia i korekty finansowe dotyczące specyfikacji w dotychczasowej praktyce

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników dotyczące tematyki szkolenia.

Dostępne terminy

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.