Prawo zamówień publicznych w projektach unijnych

Szczegóły szkolenia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ
na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Rodzaj szkolenia

Szkolenie stacjonarne

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna
ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23
90-113 Łódź
piętro XVII

Prowadzący

r.pr. Barbara Pietrzak – Każarnowicz

Radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Współpracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialna za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (KPA, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne – umowy). Doświadczony trener z zakresu prawa zamówień publicznych. Uczestnik prac legislacyjnych.
Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener i wykładowca wyniesione ze szkoleń dla różnych instytucji – od firm polskich i międzynarodowych korporacji, poprzez urzędy administracji rządowej i samorządowej. To, wraz z działalnością publicystyczną, stworzyło specyficzne podejście do prowadzonych szkoleń. Praktyczne przykłady i ćwiczenia dobrane do potrzeb i oczekiwań uczestników są ich nieodzownym elementem, a prowadzone burze mózgów podczas omawiania studiów przypadków i dyskusje bazują także na doświadczeniach i wiedzy samych uczestników przyśpieszając proces przyswajania wiadomości.

Harmonogram szkolenia

 1. Zasady opisu przedmiotu zamówienia, w tym użycie nazw własnych jako wyjątek od zasady i wymagania dopuszczenia równoważności przedmiotu zamówienia oraz podania kryteriów oceny równoważności
 2. Przedmiotowe środki dowodowe (oznakowanie, certyfikaty, etykiety) – nowe reguły ich składania i uzupełniania
 3. Wymogi związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, w zamówieniach na usługi i roboty budowlane, w tym jak wypełnić obowiązki w zakresie kontroli uwzględniając ochronę danych osobowych i jakie sankcje przewidzieć za brak umów
 4. Podział zamówienia na części – uprawnienie czy obowiązek, podział na pakiety (zadania) w jednym postępowaniu czy części w odrębnych postępowaniach, podział jakościowy lub ilościowy zamówienia

Przerwa regeneracyjna

 1. Rodzaje warunków, jak zachować ich proporcjonalność i związek z przedmiotem zamówienia
 2. „Okres” spełniania warunków, czy i kiedy można wydłużyć tzw. okres referencyjny doświadczenia
 3. Nowe wymagania wobec konsorcjum wykonawców obowiązki dokumentacyjne
 4. Ocena przez zamawiającego wykonawcy polegającego na zasobach podmiotów trzecich

Przerwa regeneracyjna

 1. Termin i okres upublicznienia SWZ w zależności od wartości zamówienia, forma i termin zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi przez zamawiającego
 2. Termin składania podmiotowych środków dowodowych w postępowaniu, jak rozumieć ich „aktualność na dzień złożenia”, reguły uzupełniania
 3. Zmiany w zakresie formy podmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzania za zgodność itp.

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników dotyczące tematyki szkolenia.

Dostępne terminy

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.