ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska +48 572 969 880

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Ogólnopolskim Centrum Szkoleniowo Doradczym Sp. z o.o.:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 00000352771,, NIP: 6321987421 Regon: 241547111.
 2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora prosimy kierować na adres:
  Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze Sp. z o.o.
  ul. Grzybowska 87
  00-844
  z dopiskiem „DANE OSOBOWE”
  lub adres e-mail: biuro@ocsd.pl z dopiskiem w temacie „DANE OSOBOWE”
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy lub zamówienia/zlecenia pomiędzy Ogólnopolskim Centrum Szkoleniowo Doradczym Sp. z o.o., a innym podmiotem (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) i f) RODO).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO. Dane osób wskazanych w umowach lub zamówieniach/zleceniach, będą przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy lub zamówienia/zlecenia zawartej pomiędzy Ogólnopolskim Centrum Szkoleniowo Doradczym Sp. z o.o., a danym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy lub zamówienia/zlecenia, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy lub zamówienia/zlecenia oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.
 5. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.