Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Formularz rejestracyjny
(To pytanie jest wymagane)

Szkolenie "Partnerstwo publiczno-prywatne" realizowane będzie we wskazanych poniżej terminach. Proszę wybrać interesujący Państwa termin.

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.

(To pytanie jest wymagane)
Imię
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Nazwa firmy/instytucji
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail
Nr telefonu kontaktowego
(To pytanie jest wymagane)

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: iod@lodzkie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i uczestnictwa w szkoleniach dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z:
  • ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
  • ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma szkoleniowa, będąca Stroną Umowy nr 287/PM/U/2022, tj. Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87; organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; dostawcy i podmioty zapewniającą obsługę IT; podmioty dokonujące oceny, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości; użytkownicy strony www. rpo.lodzkie.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat licząc od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków RPO WŁ na lata 2014-2020, w którym ujęto wydatek dotyczący danego szkolenia lub dłużej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, a także, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 17 i 18 RODO, do ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan prawo skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych jest warunkiem udziału w szkoleniu dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału.

Aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych proszę zaznaczyć poniższe pole.

(To pytanie jest wymagane)

Informujemy, że szkolenie będzie rejestrowane. W związku z powyższym Państwa wizerunek może zostać utwalony w formie nagrania wideo. Prosimy o wyrażenie zgody na nieograniczone czasowo nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie przez Województwo Łódzkie z siedzibą w Łodzi, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, Państwa wizerunku utrwalonego w formie nagrania wideo wykonanego w trakcie realizacji niniejszego szkolenia, w celach archiwizacyjnych, kontroli oraz audytu.

Wyrażenie zgody jest warunkiem udziału w szkoleniu dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020. Brak zgody skutkuje brakiem możliwości udziału.